การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560