การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 11 มคราคม พ.ศ. 2561)
ณ หอประชุมกัลยาณมิตร