ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 29 มคราคม พ.ศ. 2561)
ณ สสจ.กาฬสินธุ์